Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo – odbiorczy często traktowany jest z lekkim lekceważeniem. Wykonywanie go niedbale, bez przykładania się do tego jest dużym błędem, ponieważ jest to niezwykle istotny dokument pozwalający zabezpieczyć interesy stron zarówno przy wynajmie, jak i przy sprzedaży nieruchomości.

Protokół zdawczo – odbiorczy – co to jest?

Protokół zdawczo – odbiorczy, zwany też protokołem przekazania to dokument sporządzony w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jest on wykonywany podczas sprzedaży lub wynajmu mieszkania lub domu. Zawiera on dokładny i obszerny opis stanu technicznego nieruchomości, dane stron transakcji, datę i miejsce sporządzenia, informacje o płatnościach, dane liczników znajdujących się w nieruchomości, informacje dotyczące kluczy oraz innych niezbędnych urządzeń do codziennego korzystania z nieruchomości, a także opis ewentualnego wyposażenia. Do protokołu zdawczo-odbiorczego mogą być dołączone załączniki – w formie papierowej lub na nośniku, zawierające np. zdjęcia mieszkania i jego wyposażenia, umowę najmu czy akty notarialne.

Dokumentacja fotograficzna jest ważnym i niezbędnym elementem protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania na wynajem lub sprzedaż. Nie wszystko da się dokładnie opisać słowami, niektóre rzeczy łatwiej jest przedstawić obrazem. Dlatego na fotografiach stanowiących załącznik do protokołu powinny znajdować się wszystkie istotne elementy mieszkania, szczególnie jego zniszczenia opisane w protokole. Zdjęcia powinny być wykonywane w obecności obu stron umowy.

Gotowy protokół musi zostać opatrzony podpisami obu stron transakcji – najemcy i wynajmującego lub sprzedającego i kupującego.

Po co sporządza się protokół przekazania?

Głównym celem wykonywania protokołu zdawczo-odbiorczego jest próba zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia interesów obydwu stron transakcji. Jest to na tyle uniwersalny dokument, że może on chronić jednocześnie właściciela nieruchomości, jak i osobę ją wynajmującą lub kupującą.

Protokół zdawczo – odbiorczy – wynajem nieruchomości

W przypadku wynajmu mieszkania, protokół zdawczo – odbiorczy pozwala m.in. rozstrzygnąć kwestię ewentualnego zatrzymania kaucji przez właściciela lokalu po zakończonym najmie.

W protokole zdawczo – odbiorczym wynajmowanego mieszkania muszą znaleźć się następujące informacje:

 • rodzaj dokumentu,
 • data i miejsce podpisania dokumentu,
 • określenie stron najmu – czyli wynajmującego i najemcy, ich dane adresowe oraz numery PESEL,
 • spis stanów liczników na dzień wydania kluczy,
 • ilość wydawanych kluczy do lokalu, piwnic, komórek lokatorskich itp,
 • ilość wydawanych najemcom pilotów i innych urządzeń służących do sterowania, np. pilotów do bram,
 • załącznik w postaci umowy najmu mieszkania,
 • opis wyposażenia mieszkania wraz z jego opisem technicznym,
 • opis stanu technicznego każdego pomieszczenia w mieszkaniu – np. wygląd ścian i podłóg,
 • opis dodatkowych elementów wyposażenia lokalu – np. drzwi, paneli, glazury,
 • informacje o kaucji wpłaconej na rzecz wynajmującego,
 • zdjęcia mieszkania i wyposażenia – na nośniku, np. płycie lub pendrive,
 • wszelkie uwagi czy zastrzeżenia.

Protokół zdawczo – odbiorczy – sprzedaż nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości protokół zdawczo – odbiorczy musi być sporządzony jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu. Ważne, by dokument ten zawierał:

 • dokładną datę i miejsce sporządzenia protokołu,
 • informację o stronach umowy – ich dokładne dane,
 • wskazanie umowy lub aktu notarialnego, dotyczącego kupna i sprzedaży nieruchomości,
 • opis stanu technicznego lokalu: ściany, podłogi, okna wraz z opisem sprzętów i mebli, które pozostają po sprzedaży lokalu, itp.,
 • opis pomieszczeń przynależących do lokalu,
 • liczbę przekazywanych kompletów kluczy,
 • liczbę przekazywanych pilotów lub innych urządzeń do sterowania np. bramą,
 • spis dokładnych i aktualnych stanów liczników – od gazu, energii elektrycznej i wody – w momencie przekazywania mieszkania.